TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

1. Rekisterinpitäjä
Huonekalu- ja Sisustusliike Marsalkka Ay (Kaluste Marsalkka),
Y-tunnus 1949137-2,
Porrassalmenkatu 29, 50100 Mikkeli.
Puh. 015 213 333,
sähköposti info@kalustemarsalkka.com

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Sanna Leskinen

3. Rekisterin nimi
Kaluste Marsalkan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Kaluste Marsalkka tarvitsee erilaisia tietosuoja-asetuksessa henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja palvelujen tuottamiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Näiden henkilötietojen osalta Kaluste Marsalkka toimii pääsääntöisesti rekisterinpitäjänä. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu tapauskohtaisesti lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen, sopimukseen ja/tai oikeutettuun etuun. Kaluste Marsalkka kerää rekisterinpitäjänä toimiessaan henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia palveluita.

Näitä tietoja ovat:

• asiakkaan nimi ja yhteystiedot (tapauskohtaisesti postiosoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)
• tarvittaessa henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa kun henkilö edustaa yritystä tai organisaatiota
• tapauksesta riippuen tilauksien/palveluiden sisältöä koskevat tiedot
• tapauksen mukaan laskutus- tai maksutiedot
• rekisteröidyn mahdollinen suoramarkkinointikielto tai suoramarkkinointilupa
• tapauksesta riippuen näiden tietojen muutostiedot

Ainoastaan Kaluste Marsalkan henkilökunta voi käsitellä ja ylläpitää rekisteriin kerättyjä tietoja. Rekisteritieoja voidaan käyttää palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen, sekä asiakkaiden ja Kaluste Marsalkan väliseen suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista Kaluste Marsalkan liikkeessä ja verkkopalvelussa. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista.

6. Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

7. Henkilötietojen säilyttäminen ja säilytysaika
Manuaalinen aineisto säilytetään alkukäsittelyn jälkeen Kaluste Marsalkassa lukituissa tiloissa.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

8. Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen korjauspyyntö lähetetään yllämainitulle tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle. Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä.